2017-06-03

خدمات رادیولوژی

رادیولوژی دیجیتال سینوس های قدامی صورت (نمای واترز یا کالدول)

رادیوگرافی دندان (پری اپیکال یا بایت وینگ)

رادیوگرافی دیجیتال نسوج نرم گردن 

رادیوگرافی دیجیتال شانه ( استخوان اسکاپو، تر قوه، مفصل آکرومیو کلاویکولار با نمای آگزیلار )

رادیو گرافی دیجیتال قفسه صدری نمای روبه رو یا نیمرخ

رادیوگرافی دیجیتال لگن

رادیوگرافی دیجیتال ساده شکم – خوابیده

رادیوگرافی دیجیتال ستون فقرات گردن

رادیوگرافی دیجیتال فقرات پشتی رو به رو و نیمرخ

رادیوگرافی دیجیتال فقرات کمری روبه رو و نیمرخ

کلیه خدمات با نرخ مصوب طرف قرارداد با بیمه ها
Free WordPress Themes, Free Android Games